Cookie og Privacy Policy

Betingelser for brug af Hedrin.dk

Betingelser og vilkår for brug af denne hjemmeside

Angivelse af “Mundipharma” på denne Internet hjemmeside (herefter “Hjemmesiden”) refererer til Mundipharma A/S (herefter “Mundipharma”, “vi” eller “vores”).

 

Ophavsret og varemærkerettigheder

Indholdet af Hjemmesiden er fuldt beskyttet i henhold til gældende lovgivning om ophavsret og varemærkerettigheder. Brugere af Hjemmesiden kan printe en enkelt kopi af indholdet af Hjemmesiden, såfremt dette sker udelukkende til eget brug. Yderligere udprintning, kopiering, videregivelse eller udgivelse af nogen del af Hjemmesiden er strengt forbudt, medmindre Norpharma udtrykkeligt har givet forudgående tilladelse dertil.

 

Begrænsninger i brugen af indholdet af denne hjemmeside

Hjemmesiden indeholder information om produkter, der kan være tilgængelige i enkelte lande eller regioner i verden, ligesom de kan være tilgængelige under forskellige varemærker i forskellige lande. Produkterne kan være godkendt af statslige sundhedsmyndigheder til salg eller brug med forskellige indikationer og restriktioner i forskellige lande.

 

Hjemmesiden kan indeholde informationer, relateret til forskellige helbredsmæssige, medicinale og sundhedsmæssige tilstande og disses behandling. For personer uden for sundhedssektoren er en sådan information ikke tiltænkt at kunne erstatte rådgivning fra en læge eller andre professionelle.

 

Information, der er indeholdt på Hjemmesiden skal ikke bruges til diagnosticering af helbreds- eller sundhedsmæssigt problem eller sygdom. I alle tilfælde bør brugere af Hjemmesiden altid konsultere en læge og/eller andre medicinsk professionelle med hensyn til helbredsmæssige problemer.

 

Mundipharma tilstræber, at Hjemmesiden indeholder præcis og opdateret information, men Norpharma garanterer ikke nøjagtigheden af den information, der findes på Hjemmesiden. Mundipharma giver ingen form for garanti for så vidt angår tilgængeligheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet på Hjemmesiden.

 

I tilfælde af, at Hjemmesiden giver brugere mulighed for at sende beskeder, må der ikke sendes eller transmitteres nogen form for ulovlig, truende, ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, pornografisk eller krænkende materiale, eller materiale, der kan udgøre eller tilskynde til handlinger, der vil blive betragtet som strafbare forseelser, give anledning til civilretligt ansvar eller som på anden måde vil udgøre retskrænkelser.

 

Ansvarsbegrænsning

Mundipharma stiller indholdet af Hjemmesiden til rådighed, udelukkende til informative formål. Ved brug af Hjemmesiden accepteres hermed, at man ikke må påberåbe sig noget af den information, som er indeholdt heri.

 

Mundipharma er under ingen omstændigheder ansvarlig for brugen af sådan information, ligesom Mundipharma heller ikke er ansvarlig for erstatningskrav af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, nogen form for direkte, tilfældige, særligt følgende, indirekte eller bodsmæssige erstatningskrav, der måtte udspringe af brugen af eller en manglende mulighed for at bruge materialet fra Hjemmesiden, eller materiale på nogen hjemmeside, som der måtte være linket til på Hjemmesiden. Dette er uanset, at Mundipharma eller en af Mundipharma autoriseret repræsentant på forhånd er blevet orienteret om muligheden for sådanne krav.

 

Gældende lovgivning tillader muligvis ikke begrænsninger eller udelukkelser af ansvar eller af tilfældig skade eller følgeskade, hvorfor den oven for beskrevne begrænsning eller udelukkelse af ansvar muligvis ikke gælder for alle.

 

Mundipharmas samlede ansvar over for samtlige erstatningskrav, tab og sagsanlæg, uanset om sagsanlægget er inden for kontrakt, erstatning uden for kontrakt (herunder, men ikke begrænset til krav, som følge af forsømmelighed) eller andet, kan under ingen omstændigheder overstige det beløb, man måtte have betalt for at få adgang til denne hjemmeside.

 

Fraskrivelse af garantiansvar

Materialet på Hjemmesiden stilles til rådighed som det er og forefindes, og uden garantier af nogen art, hverken direkte eller indirekte.

 

I det videst mulige omfang i henhold til gældende lovgivning, fraskriver Mundipharma sig enhver form for garantier, direkte eller indirekte, herunder, men ikke begrænset til, indirekte garantier for salgbarhed og egnethed til et særligt formål.

 

Mundipharma garanterer ikke, at de funktioner, der er indeholdt i materialet, vil være uafbrudt/uforstyrret eller fejlfri, at fejl vil blive korrigeret, eller at Hjemmesiden eller den server, der er til rådighed, ikke indeholder virus eller andre skadelige bestanddele.

 

Mundipharma garanterer eller tilsikrer ikke på nogen måde for brugen af eller resultaterne af brugen af materialet på denne hjemmeside med hensyn til deres rigtighed, præcision, pålidelighed eller andet. Brugeren (og ikke Norpharma) påtager sig samtlige omkostninger for al nødvendig service, reparation eller korrektion. Gældende lovgivning tillader muligvis ikke udelukkelse af indirekte garantier, hvorfor ovennævnte muligvis ikke gælder for alle.

 

Jurisdiktionsspørgsmål

Denne hjemmeside er kontrolleret og vedligeholdt af Mundipharma fra dets kontor i Danmark. Internettet er af global natur, men det er de love, der regulerer medicinske virksomheders information om medicin eller produkter, ikke. Hvert land har sit eget regelsæt, regulering og love.

 

Som følge heraf, er information, der udsendes i ét bestemt land, muligvis ikke egnet til brug uden for dette land. Informationen på denne Hjemmeside er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og vejledninger i Danmark.

 

Informationen på denne hjemmeside er alene tilrettelagt med henblik på adgang til og brug af danske borgere. Denne aftale skal reguleres af og være i overensstemmelse med dansk lovgivning, uanset en eventuel regelkonflikt.

 

I tilfælde af, at nogen af denne aftales bestemmelser viser sig retsstridige, ugyldige eller på anden måde uigennemførlige, skal sådanne bestemmelser betragtes adskilt fra denne aftale, og skal ikke påvirke gyldigheden eller gennemtvingeligheden af nogen af de resterende bestemmelser. Dette er den fuldstændige aftale mellem parterne.

 

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider, der er produceret af selskaber, relateret til Mundipharma , herunder virksomheder uden for Danmark. Sådanne hjemmesider kan indeholde information, der alene er tilpasset det bestemte oprindelsesland eller region, hvorfra Hjemmesiden hidrører.

 

Der kan ikke udledes noget af denne Hjemmeside som værende reklame eller tilskyndelse for noget produkt eller for brug af noget produkt, der ikke er tilladt i henhold til love og reguleringer.

 

Mundipharma indestår ikke for, at indholdet på Hjemmesiden er egnet til eller tilgængeligt for brug i andre lokaliteter. Dem, der måtte vælge at få adgang til denne hjemmeside fra andre lokaliteter, gør dette på eget initiativ, og er selv ansvarlige for iagttagelse af lokal lovgivning, hvis – og i det omfang – lokal lovgivning er anvendelig.

 

Linkingpolitik

Links fra Hjemmesiden: Hjemmesiden kan indeholde links eller referencer til andre hjemmesider, som ikke er tilknyttet Mundipharma . Mundipharma har ikke gennemset indholdet af hjemmesider, som der kan være linket til på denne Hjemmeside, og indestår ikke for indholdet af sådanne hjemmesider. Linking til nogen af disse sider fra Hjemmesiden sker på eget ansvar. Mundipharma er ikke ansvarlig for noget tab eller nogen skade som følge af brugeres adgang til sådanne hjemmesider.

 

Sådanne links til andre hjemmesider gives udelukkende som en hjælp til brugere af Hjemmesiden.

 

Linking til sider på denne hjemmeside sker på egen risiko. Mundipharma er ikke ansvarlig for tab eller skader, der måtte udspringe fra brugerens adgang til sådanne hjemmesider. Links til denne Hjemmeside: Medmindre andet måtte være aftalt i en skriftlig aftale mellem brugeren og Mundipharma , skal Mundipharmas linkingpolitik overholdes som følger:

  1. Ethvert link til en Mundipharma-hjemmeside må alene bestå af en tekst, tydeligt markeret “Mundipharmashjemmeside”
  2. Linkets udseende, placering eller andre aspekter af linket, må ikke udformes, så det skader eller forringer den goodwill, der er forbundet med Mundipharmas navn eller varemærker
  3. Linkets udseende, placering eller andre egenskaber må ikke give det forkerte indtryk at den organisation eller virksomhed, som er sponsoreret af, forbundet med eller tilsluttet Mundipharma eller denne Hjemmeside
  4. Når brugeren anvender linket, skal Hjemmesiden vises på fuld skærm, og ikke som en ramme inden for den hjemmeside, der linkes fra
  5. Den hjemmeside, der linkes fra skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og reguleringer i Danmark

 

Fortrolighedspolitik

Det er af stor betydning for Mundipharma at beskytte privatlivet for brugere af http://www.mundipharma.dk/. Læs venligst den følgende erklæring, for at få mere information om Mundipharmas fortrolighedspolitik.

 

Uanset, at information er hjørnestenen i vores muligheder for at yde den bedste service, er Mundipharmas vigtigste aktiv brugerens tillid. Det er væsentligt for Mundipharma at beskytte brugeridentificerbar information.

 

Denne fortrolighedspolitik dækker følgende typer af information: Fortrolighedspolitikken dækker Mundipharmas behandling af personidentificerbar information, som Mundipharma indsamler, når brugeren anvender Hjemmesiden, og Mundipharmas services. Fortrolighedspolitikken er ikke gældende for den praksis, der føres af selskaber, som Mundipharma ikke ejer eller kontrollerer, eller for medarbejdere, som ikke er ansat hos eller underlagt Mundipharma .

 

Indsamling af information og brug af denne vil blive håndteret på følgende vis:

Mundipharma vil foretage foranstaltninger til at beskytte enhver information, som bliver delt med os. Mundipharma opbevarer den information, brugeren stiller til rådighed, i en database, for at kunne forsyne brugeren med den information, som bliver forespurgt.

 

Informationen er opbevaret for livstid i databasen, medmindre brugeren anmoder om, at den bliver fjernet. Undtaget heraf er ansøgninger eller CV, som kun bliver opbevaret i 6 måneder, i overensstemmelse med persondataloven. Mundipharma vil begrænse indsamlingen og brugen af denne information, alene til det, der kræves for, at Mundipharma kan yde den bedste service til brugeren, hvilket inkluderer rådgivning om Mundipharmas produkter, services og andre muligheder, og til at administrere Mundipharmas virksomhed. Hjemmesiden tilsigter ikke – og er ikke designet til – at tiltrække børn under 13 år.

 

Vi indsamler ikke bevidst personhenførbar information fra besøgende på Hjemmesiden, som er under 13 år. Mundipharma tillader kun autoriserede medarbejdere, som er uddannede i korrekt håndtering af kundeinformation, at have adgang til denne information.

 

Medarbejdere, som krænker Mundipharmas fortrolighedspolitik, vil blive underlagt Mundipharmas normale disciplinærproces. Uanset, hvad der er beskrevet ovenfor, vil Mundipharma ikke bruge eller offentliggøre nogen personidentificerbar information, medmindre det med rimelighed anses for nødvendigt.

 

”Cookies” politik

Mundipharmas sider kan indeholde “cookies” – data, som en hjemmeside kan sende til brugerens browser, som så bliver lagret på brugerens computersystem. Mundipharma kan oprette og give adgang til Norpharma-cookies på brugerens computer.

 

Denne information vil blive brugt til at gøre vores Hjemmeside i stand til at genkende brugeren, og stille kundeinformation til rådighed, når og hvis det er passende. Browseren kan konfigureres til at give en besked, når brugeren har modtaget en cookie, eller kan instruere brugerens browser om at afvise alle cookies.

 

Som en tjeneste til vores besøgende, kan Mundipharma stille links til rådighed til andre hjemmesider. Brugeren bør nøje gennemgå fortrolighedspolitikker og fremgangsmåder for disse hjemmesider, eftersom Mundipharma ikke kan kontrollere eller stilles til ansvar for disses fortrolighedspolitikker.

 

Brugeren kan til enhver tid kontakte Mundipharma med henblik på fjernelse af dennes navn fra vores liste over brugere af Hjemmesiden.

Mundipharma kan ansætte særlige organisationer, der indsamler, analyserer og rapporterer ikke-personidentificerbar data eller yder website-support-services, med det formål at fastslå effektiviteten af vores Hjemmeside.

 

I det omfang, det er muligt, vil Mundipharma kræve, at disse organisationer iagttager Mundipharmas fortrolighedspolitik.

Ved brug af Hjemmesiden, indholdet heraf og de services, der stilles til rådighed på Hjemmesiden, giver brugeren samtykke til, at vi indsamler og bruger information fra brugeren, som beskrevet ovenfor. Mundipharma vil løbende vurdere vores fremgangsmåder, for at sikre, at brugerens privatliv er respekteret.

 

Mundipharma kan ændre denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. Hvis Mundipharma foretager væsentlige ændringer i den måde, som Mundipharma bruger brugerens personlige information på, vil Mundipharma orientere ved at udsende en tydelig meddelelse på Mundipharmas Hjemmeside.